SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER OG PERSONVERNERKLÆRING

Salgs- og leveringsbetingelser Møbel Meglerne AS (heretter kalt MM)

 

 1. Gyldighet
  Salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra MM med mindre andre betingelser er avtalt skriftlig. Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt salgsbetingelsene. MM garanterer for at varen er på lager ved kjøpsinngåelse, men gir ingen garanti for at det vil være normal lagervare.
 2. Tilbud
  Våre tilbud er basert på salg av brukte kontormøbler, og tilbudet er gyldig så lenge vi har varene på lager. Dersom varene blir utsolgt i tilbudsperioden, vil MM søke å foreslå tilsvarende/liknende produkter
 3. Produktbeskrivelse
  Produkter leveres «as is» fra MM, og må betraktes som brukte kontormøbler. Kjøper aksepterer ved avtaleinngåelse at produktene kan variere i kvalitet, men dog fullt ut funksjonelle.
 4. Garanti
  MM tilbyr 6 måneders garanti for alle produkter kjøpt hos oss. Dersom det vil være enklere å bytte til et liknende produkt, vil det vurderes ved hver enkelt tilfelle.
 5. Priser
  Priser vil variere i forhold til MM`s innkjøpspris på produktet, og vil variere ved større kvantum. Prisene oppgis alltid eks. mva. Ved kjøp av nye produkter kan MM endre pris ved endringer i leverandørpris – valutakursendring – toll -og avgifter. Dette gjelder også ved tilbud MM har gitt. Vi tar forbehold om feil i pris og spesifikasjoner.
 6. Miljøgebyr
  Møbelmeglerne legger til et miljøgebyr på fakturaer fra oss. Et miljøgebyr er et resultat av de miljøkravene kundene stiller av oss som leverandør, og for utgiftene vi har for å tilfredsstille disse kravene. Vi har er Miljøfyrtårn og har egne kostnader opp mot miljødeklarasjoner: EPD (Environmental Product Declaration), samt et kommende miljøregnskap. Et miljøgebyr bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi blir også belastet med miljøgebyrer fra våre leverandører. Møbel Meglerne setter søkelys på miljø og bærekraft, der vi bidrar til gjenbruk og resirkulering av kontormøbler. Møbel Meglerne har levert flere gode prosjekter som gir positive klimaavtrykk for sluttkunden.
 7. Betalingsbetingelser
  Bedriftskunder: Våre fakturaer er overlatt til ekstern inndrivelse, og vil bli fakturert fra Collector AB. Betalingsbetingelser er 14 dager, og forsinkelsesrente vil bli belastet kunde ved forsinket betaling.
  Privatpersoner: Varene betales med VIPPS ved henting eller på forskudd på VIPPS om varene skal leveres.
  Bestillinger på nettstedet vårt: www.møbelmeglerne.no kan betales med Visa, MasterCard eller faktura, og vil bli fakturert fra Collector AB.
 8. Retur
  Varer tas normalt ikke i retur. MM skal godkjenne all retur i forkant, og kunde vil bli belastet for returkostnader dersom MM ikke kan lastes for årsak til returen.
 9. Salgspant
  MM har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.
 10. Erstatningsansvar
  Et evt. erstatningsansvar for MM skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos MM. Erstatning er ansvaret oppad begrenset til varens verdi.
 11. Reklamasjon og mangler
  Kjøper plikter å inspisere varen ved mottakelse. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottakelsen.
 12. Leveringsbetingelser
  MM leverer varer direkte fra eget lager, og påregner frakt -og monteringskostnader ihht til tilbud og mengde. Dersom kunde ikke kan ta imot varene som avtalt på forhånd med MM, vil kunde bli holdt ansvarlig for de merkostnader som tilkommer. Ved vesentlig avvik i forhold til oppgitte leveringsdatoer skal MM varsle kjøper så tidlig som mulig, samt begrunne årsaken til leveringsutsettelsen.
 13. Ekstra arbeid
  Arbeid utover avtalt leveranse vil medføre merkostnader.
 14. Tvister
  Tvister under denne avtale skal partene så langt det er mulig søke å løse ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning iht norsk rett ved norske domstoler.

Personvernerklæring Møbel Meglerne AS (MM.AS)

I denne personvernerklæringen gjør vi rede for vår håndtering av personopplysninger
som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre kunder og nettbesøkende.

I den forbindelse har vi ansvar for å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte,
som oppfyller både lovkrav og de forventningene brukerne våre har.
Det er MøbelMeglerne AS som er behandlingsansvarlig virksomhet for
behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.
Behandlingsansvarlig i bedriften er daglig leder i MøbelMeglerne om
ikke oppgaver er delegert. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.
Henvendelser for innsyn, retting, sletting og flytting (dataportabilitet) kan gjøres til
post@mm-as.no som også kan ta imot henvendelser om sletting av bilder/video.

Overordnet beskrivelse av virksomheten
MøbelMeglerne AS org.nr 983728650 driver kjøp og salg av brukte kontormøbler

Informasjon
MøbelMeglerne AS har et skjema på nettsidene som gir interesenter mulighet til å be om tilbud på møbler eller tilby egne møbler for salg.
Personopplysninger vi innhenter er Navn og E-post i tillegg gis det mulighet til å oppgi Adresse og Telefonnummer.

Nyhetsmail
Vi sender ut nyhetsmail med hilsen og redaksjonelt innhold via vår e-postserver,
Mailen produseres via mal i WordPress, og sendes ut til alle
registrerte kunder, samt andre som bestiller dette på vår egen nettside via mail.
Mailadressene hentes ut fra kundedatabasen, som oppdateres ukentlig.

Bilder
MøbelMeglerne benytter bilder kjøpt fra rettighetshaver eller bilder tatt av MøbelMeglerne i våre egne lokaler eller som referanse godkjent av kunden.
Bilder fjernes/slettes på oppfordring fra den som er avbildet.

Styremedlemmer
Personopplysninger om styremedlemmer, som også er å finne offentlig i
Brønnøysundregisteret, lagrer vi. I tillegg lagrer vi kontonummer for dem som krever
refusjon for utlegg i forbindelse med styrevervet. Opplysninger slettes etter 5 år etter
avsluttet tjeneste, med unntak av navn, stilling/rolle og tidsperiode, som beholdes pga.
historisk verdi.

Ansatte og arbeidssøkende
MøbelMeglerne AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige
opplysninger for utbetaling av lønn og opplysninger knyttet til vedkommendes
arbeidsinstruks. Personopplysninger, CV og søknad til ansatte blir lagret i egne mapper
som er passordbeskyttet, og hvor kun ledelsen og Økonomiavdeling v/leder har tilgang,
inntil fem år etter at vedkommende sluttet i stillingen.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Vi
behandler all innkommet e-post i henhold til innhold .

post@mm-as.no

Møbel Meglerne AS, Nye Vakåsvei 20, 1395 Hvalstad, org.nr 983728650